ล็อกอินเข้าใช้งาน

ข่าวประกาศล่าสุด

ตารางสอนปีการศึกษา 1 / 2564

แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/64
ประวัติศาสตร์ไทย ม.4
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
30 ข้อ
เวลา
30 นาที
แบบทดสอบความเป็นมาของชนชาติไทย
ประวัติศาสตร์ไทย ม.4
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564(ตอนที่ 2 อัตนัย)
ประวัติศาสตร์ไทย ม.4
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
2 ข้อ
เวลา
10 นาที