แบบทดสอบบุคคลสำคัญชุด 7

แบบทดสอบบุคคลสำคัญชุด 7
ระดับชั้น
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
10 นาที