แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบกลางภาคอัตนัย
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
2 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ 2/64
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
แบบทดสอบพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ ชุด 2
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
15 นาที
แบบทดสอบพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ ชุด 1
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
15 นาที
แบบทดสอบกลางภาคอัตนัยหน้าที่ 2/64
วิชา
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
1 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคหน้าที่่พลเมือง2/64
วิชา
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
20 นาที
แบบทดสอบกลางภาคอัตนัย2/64
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
1 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคอัตนัย 2/2564
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
2 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาค2/64
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญชุด 7
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
10 นาที