แบบทดสอบล่าสุด

แบบฝึกทักษะพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านการเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
50 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที