ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี


ประวัติการทำงาน

ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ต.โพนงาม  อ.บุณฑริก  จ.อุบลราชธานี


นางเกษร ยอดจักร์