แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ชุด 1
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
สอบทดสอบกลางภาคเรียนที่2/2564
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
30 ข้อ
เวลา
30 นาที