แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564(ตอนที่ 2 อัตนัย)
ประวัติศาสตร์ไทย ม.4
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
2 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564(ตอนที่ 1 ปรนัย)
ประวัติศาสตร์ไทย ม.4
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
30 ข้อ
เวลา
30 นาที
สอบทดสอบกลางภาคเรียนที่2/2564
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
30 ข้อ
เวลา
30 นาที