แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบบุคคลสำคัญ ชุด 6
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบการปฏิวัติอุสาหกรรม
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญขุนนาง 5
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบการปฏิวัติวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญรัตนโกสินทร์-ขุนนาง ชุด 4
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ ชุด 3
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบการปฏิรูปศาสนา
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
6 ข้อ
เวลา
30 นาที
แบบทดสอบฟื้นฟู/สำรวจการเดินเรือ
ประวัติศาสตร์สากล ม.5
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
6 ข้อ
เวลา
30 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา ชุด 2
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที