แบบทดสอบบุคคลสำคัญ ชุด 6

แบบทดสอบบุคคลสำคัญ ชุด 6
ระดับชั้น
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที