แบบทดสอบ ม.3

แบบฝึกทักษะพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านการเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
50 นาที